Jaarrekening 2018 aangeboden

College presenteert jaarrekening 2018 aan de gemeenteraad

Het college van burgemeester en wethouders heeft de jaarrekening over het boekjaar 2018 aangeboden aan de gemeenteraad. De jaarrekening sluit met een nadelig saldo van € 672.000. In de laatste prognose ging het college nog uit van een tekort van € 1.129.000.

In het jaarverslag en de jaarrekening legt het college verantwoording af over de uitvoering van het beleid en de realisering van alle plannen uit de begroting. In 2018 zijn verschillende projecten opgepakt, waarvan er  veel zijn afgerond. In het oog springen de reconstructie van de Tilburgseweg en de hoofdroute in Riel. In het plan Boschkens zijn 91 huizen opgeleverd. Het aantal inwoners steeg van 23.621 naar 23.911.

Duurzaamheid
In de gemeenteraad is veel gediscussieerd over de Nota  Zon en Wind. Met de vaststelling van deze nota heeft het duurzaamheidsbeleid een belangrijke impuls gekregen en kunnen we vooruit met de realisering van windmolens en zonneweides in Goirle.

Beheersing kostenontwikkeling
Veel aandacht is in 2018 uitgegaan naar de beheersing van de kostenontwikkeling in de jeugdzorg en de maatschappelijke ondersteuning. Het afgelopen jaar was er een sterke toename van het beroep op jeugdzorg en de maatschappelijke begeleiding. Het budget dat hiervoor in de begroting beschikbaar was gesteld, bleek daardoor ruim onvoldoende. Doordat het economische tij meezit, konden meer opbrengsten uit leges voor omgevingsvergunningen worden gerealiseerd en zijn minder bijstandsuitkeringen verstrekt.

Financiële positie gezond
Ondanks de toegenomen uitgaven voor jeugdzorg en Wmo is het saldo van baten en lasten minder nadelig dan werd verwacht en is de financiële positie van de gemeente Goirle gezond. Desondanks blijft voorzichtigheid geboden, omdat wij verwachten dat de kostenstijging voor jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning doorzet. Dit betekent dat voor de komende jaren bezuinigingen nodig zijn om de begroting weer structureel in evenwicht te brengen.

Bespreking jaarrekening
De jaarrekening wordt besproken in de oordeelsvormende vergadering van de gemeenteraad op 18 juni 2019. Vaststelling van de jaarrekening is voorzien in de raadsvergadering van 2 juli 2019.