Ambtelijke organisatie

De ambtelijke organisatie is verantwoordelijk voor een optimale dienstverlening aan inwoners, bedrijven en instellingen en voor het opstellen en uitvoeren van beleid.

Procesgerichte organisatie

We hebben een procesgerichte organisatie, waarbij zoveel mogelijk gelijksoortige werkzaamheden, zoals bv.  beleidsvorming, uitvoering en ondersteuning bij elkaar zijn gevoegd en de ketens binnen de organisatie zijn gevolgd. Dat maakt dat de noodzakelijke co√∂rdinatie en afstemming waar mogelijk binnen de afdeling kan plaatsvinden. Daarnaast is integraal werken en afstemmen tussen alle afdelingen van groot belang.

In het organigram is te zien dat de hoofdstructuur bestaat uit een directie, vijf afdelingen, Control en de stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. We kennen de volgende afdelingen:

  • Veiligheid, vergunningverlening en handhaving
  • Maatschappelijke dienstverlening
  • Ontwikkeling
  • Realisatie en beheer
  • Ondersteuning