Info over verwerken persoonsgegevens

De gemeente Goirle verwerkt veel persoonsgegevens. Dit is nodig om de gemeentelijke diensten aan de inwoners te kunnen leveren en om onze gemeentelijke taken te kunnen vervullen. De verwerking van persoonsgegevens voor deze dienstverlening en uitvoering van gemeentelijke taken is altijd in een wet of daarop gebaseerde regelgeving vastgelegd. Om onze taken en dienstverlening uit te kunnen voeren moeten we soms overeenkomsten sluiten. Daarvoor kan het noodzakelijk zijn om persoonsgegevens te verwerken. Het komt voor ook voor dat we persoonsgegevens verwerken om levensbelangen van mensen te beschermen. Tenslotte vragen we soms uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Hierbij leggen we u altijd de keuze voor om toestemming te weigeren zonder dat dit betekent dat wij dan een dienst waar u recht op hebt niet leveren.

De gemeente Goirle heeft persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig voor:

 • Het uitvoeren van onze publiekrechtelijke taken, zoals het beoordelen van uw aanvraag
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van een nieuwsbrief
 • Om u te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om iets bij u af te leveren
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor een subsidieaanvraag.
 • In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doen wij alleen als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat

Persoonsgegevens mogen we dus alleen voor een duidelijk doel verwerken. Daar hoort bij dat we niet meer persoonsgegevens verwerken dan we nodig hebben voor dat doel. We zullen ook alleen noodzakelijke verwerkingshandelingen toepassen.

Persoonsgegevens die niet meer nodig zijn vernietigen we. Als gemeente zijn we in veel gevallen gebonden aan termijnen in wetgeving voor het bewaren van gegevens. Die termijnen kunnen verschillen per doel van de verwerking en per wettelijke regeling.

De persoonsgegevens die wij verwerken moeten juist blijven en niet terecht komen bij mensen of organisaties die ze niet mogen hebben. Daarom beveiligen wij de persoonsgegevens en hebben afspraken met medewerkers over geheimhouding. De beveiliging bestaat uit maatregelen over toegang tot ruimten en automatiseringssystemen, het bijhouden wie er wijzigingen in gegevens aanbrengen, afspraken over wie welke gegevens mag verwerken e.d. De gemeenten hebben hiervoor met elkaar een beveiligingssysteem dat speciaal voor gemeenten is opgezet. Periodiek wordt getoetst of dit beveiligingssysteem nog voldoet en of wij dit ook daadwerkelijk toepassen.

In de wetgeving is er onderscheid tussen enkele categorieën persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens die niet nader zijn omschreven. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn: Naam, adres, woonplaats, email adres, het adres van een internverbinding, het adres van een smartphone, telefoonnummer, geboortedatum, IBAN e.d.
 • Bijzonder categorieën persoonsgegevens: ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond, verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid
 • Strafrechtelijke gegevens
 • Burgerservicenummer

Voor de laatste drie categorieën geldt dat ze alleen verwerkt mogen worden als dat op basis van wettelijke regelingen is toegestaan. De gemeente verwerkt alle categorieën persoonsgegevens. Welke gegevens we concreet van u verwerken hangt af van de diensten die wij u leveren, de verplichtingen die u heeft etc.

 1. Inzien
  U kunt ons vragen om inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken, voor welke doelen wij dat doen, waarom we dat mogen doen, hoe lang we de gegevens waarschijnlijk bewaren, van wie we de persoonsgegevens hebben gekregen, wie de persoonsgegevens van ons ontvangen en of we besluiten nemen op grond van een volledig geautomatiseerd proces van verwerking van persoonsgegevens en wat de opzet van dat geautomatiseerde proces is. Een verzoek tot inzage dient u in met een digitaal formulier. Hiervoor gebruikt u DigiD.
   
 2. Laten rectificeren
  Als u fouten tegenkomt in de persoonsgegevens die wij van u verwerken dan moeten wij de gegevens corrigeren of aanvullen. U maakt hiervoor een afspraak en neemt het ingevulde formulier Verzoek tot correctie persoonsgegevens mee.
   
 3. Opvragen om mee te nemen of over te laten dragen
  U kunt uw gegevens opvragen om ze mee te nemen naar een andere organisatie of ze daarnaar toe laten sturen. Dit is vooral bedoeld voor als u bijvoorbeeld naar een andere internetprovider of een ander energiebedrijf gaat. Als u in een andere gemeente gaat wonen is dit grotendeel als geregeld. Het kan wellicht bij sommige voorzieningen zoals maatschappelijke ondersteuning of jeugdzorg aan de orde zijn. Hierin zal dan echter vooral de zorgaanbieder een rol spelen.
   
 4. Laten wissen
  U kunt verlangen dat wij persoonsgegevens van u wissen. Dat kan als wij gegevens van u verwerken op basis van toestemming en u die toestemming hebt ingetrokken. Het kan ook als de gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor we ze verwerkten. Voor gemeenten gelden er echter wettelijke verplichtingen voor het bewaren van gegevens. Daardoor zullen we niet altijd kunnen voldoen aan een vraag om wissen van persoonsgegevens. U maakt hiervoor een afspraak en neemt het ingevulde formulier Verzoek tot verwijdering persoonsgegevens mee.
   
 5. Verwerking laten beperken
  Als u wilt dat uw persoonsgegevens niet verwerkt blijven worden in afwachting van een besluit op een verzoek om correctie of een bezwaar tegen verwerking, dan kunt u om beperking van de verwerking vragen. Uw gegevens blijven dan wel opgeslagen, maar worden alleen met uw toestemming verwerkt in de periode dat de beperking geldt. U maakt hiervoor een afspraak en neemt het ingevulde formulier Verzoek tot beperking van verwerking persoonsgegevens mee.
   
 6. Bezwaar maken
  U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als die verwerking plaatsvindt vanwege vervulling van een taak van algemeen belang die wij hebben of een taak in het kader van uitoefening van openbaar gezag die aan ons is opgedragen. Als uw belangen, rechten of vrijheden zwaarder moeten wegen dan de uitoefening van onze taken, dan moeten wij de verwerking stoppen. U kunt ook bezwaar maken tegen een besluit op grond van geautomatiseerde verwerking van uw persoonsgegevens. U maakt hiervoor een afspraak en neemt het ingevulde formulier Verzoek tot bezwaar tegen verwerking persoonsgegevens mee.
   
 7. Een klacht indienen of verzoek bij de Autoriteit persoonsgegevens
  Als u vindt dat niet goed met uw persoonsgegevens of uw verzoeken of bezwaren daarover om gaan, dan kun u een klacht indienen bij de landelijke toezichthouder. Dit is de Autoriteit persoonsgegevens. U kunt daar ook om advies of bemiddeling vragen.
  Autoriteit persoonsgegevens
  Postbus 93374
  2509 AJ DEN HAAG
  0900 - 2001 201 (ma t/m vrij 9.00 – 17.00)

Functionaris gegevensbescherming

De functionaris gegevensbescherming is een onafhankelijke functionaris. Deze functionaris houdt toezicht op hoe wij als gemeente omgaan met persoonsgegevens. De functionaris gegevensbescherming adviseert ons ook over de bescherming van persoonsgegevens.

U kunt contact opnemen met de Functionaris gegevensbescherming via: FG@Goirle.nl

Meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens

Op de website van de Autoriteit persoonsgegevens staat veel informatie over het verwerken van persoonsgegevens.