Boschkens West

De Boschkens is gelegen aan de noordzijde van de Rillaersebaan. Boschkens West ligt aan de westkant, ten westen van de Tilbugseweg. Boschkens West bestaat uit verschillende deelgebieden.

Onder de werktitel ‘Barbara Benz Park’ zijn wij bezig met een onderzoek voor diverse verkavelingsmogelijkheden voor dit plan. Zodra het college hier een besluit over heeft genomen, communiceren wij dit.

Stand van zaken

In de raadsvergadering van 8 maart 2022 is een motie aangenomen voor verdere onderzoek “geluidswal A58 en Barbara Benzpark”. Dit onderzoek moet eerst worden afgerond om de eventuele gevolgen voor Barbara Benzpark te kunnen overzien. De verwachting is dat de resultaten van dit onderzoek pas in het vierde kwartaal 2022 klaar zijn. Daarna vindt definitieve besluitvorming over Barbara Benzpark plaats.

Het gaat om de bouw van ongeveer 25 woningen op de voormalige locatie van Kompaan en De Bocht (nu Sterk Huis) aan de Tilburgseweg 184. Zodra het college hier een positief besluit over heeft genomen starten wij de bestemmingsplanprocedure op. Nadat deze procedure is doorlopen starten we met de verkoop.

Belangstellende registratie

Vult u het inschrijfformulier in als u interesse heeft in dit project. Dan houden wij u op de hoogte van de plannen via de nieuwsbrief die verschijnt zodra er nieuws is. Let op: uw inschrijving wordt direct bevestigd op de website, u ontvangt hiervan geen extra bevestiging per e-mail.

Woonrijp maken

Geleidelijk aan worden delen van Boschkens-West woonrijp gemaakt. Zodra het omliggende woongebied gereed is en er geen bouwverkeer meer hoeft te passeren, wordt opdracht gegeven om het gebied definitief aan te leggen.

Groenaanplant Boschkens Fase 5B t/m 5E

Het bouwen van de woningen in Fase 5E (Roerdomp en gedeelte Boschring) is gereed. Inmiddels is de definitieve verharding aangebracht en zijn de lichtmasten geplaatst. Tot slot beginnen we binnenkort met aanplanten van het groen. De groenaanplant werkzaamheden zijn in de markt gezet. De aannemer die de aanbesteding wint moet het werk uiterlijk op of voor 31 mei 2022 opleveren. Zodra hier meer informatie over beschikbaar is communiceren wij dit. Op tekening 1, tekening 2 en tekening 3 ziet u het groenontwerp. Als u vragen heeft, neem dan contact op met de projectleider Joop Kwaks, telefonisch via 013 531 0687 of via joop.kwaks@goirle.nl

Ecologische zone

Vanaf 2020 wordt de ecologische zone, gelegen tussen het industrieterrein 'de Katsbogten' van Tilburg en de wijk Boschkens -West, onderhouden. Deze ecologische zone is NIET openbaar toegankelijk. De bouw van een voetgangersbrug over de ecologische zone maakt het nu mogelijk een rondwandeling te maken door de wijk Boschkens-West en om de Surfplas.

Oeverzwaluwwand

De Surfplas is een belangrijke rust- en verzamelplaats voor zwaluwen (waaronder de Oeverzwaluw). Echter ontbreekt het er momenteel aan geschikte broedplaatsen. Daarom heeft de gemeente in samenwerking met het Biodiversiteitsteam een oeverzwaluwwand aangelegd, in de hoop dat deze vogelsoort daar ook terugkeert om te broeden.