Zonneparken en windmolens

De gemeente Goirle wil de opwekking van duurzame energie met zonnepanelen en windmolens in Goirle stimuleren. Zelfs als op alle geschikte daken zonnepanelen liggen, is er nog te weinig zonne-energie voor Goirle. Daarom zoeken we naar ruimte om zonneparken aan te leggen. Gebruik maken van de energie van de zon en de wind is belangrijk omdat dit bijdraagt aan een duurzame gemeente, die klaar is voor de toekomst.

In het landelijke klimaatakkoord is afgesproken dat in 2050 bijna alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen komt. Dat gebeurt met windmolens op zee, op land en met zonnepanelen op daken en in zonneparken. Zowel landelijk, als in de regio Hart van Brabant (via de REKS, maar ook lokaal, staan we voor deze opgave. Daarom stemde de gemeenteraad in 2019 in met de Nota Zonnewijzer en Windrichting. Hierin zijn randvoorwaarden gesteld voor initiatieven van zonneparken en windmolens. Per initiatief wordt in overleg met omwonenden en gemeente de haalbaarheid en inpasbaarheid beoordeeld. In deze nota is berekend dat naast windmolens en zon op dak ook ongeveer 40 hectare aan zonneparken nodig is.

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op basis van de raadsvisie een afwegingskader opgesteld. Hierin zijn voorwaarden zoals Landschappelijke inpassing en Lokaal eigenaarschap opgenomen.

Op basis van het Afwegingskader heeft het college aan vijf initiatiefnemers voor grootschalige zonneparken meegedeeld dat de locaties geschikt lijken voor zonneparken. Wel moet er nog een vergunningsproces doorlopen worden, inclusief een omgevingsgesprek met omwonenden. Deze locaties zijn in totaal 22 hectare netto (exclusief landschappelijk inpassing).