Financiën

Dekkingsplan met bezuinigingsmaatregelen vastgesteld voor 2020.

Inleiding

Op 14 november is na drie vergaderingen het dekkingsplan met bezuinigingsmaatregelen met een aantal wijzigingen vastgesteld. De grootste bezuinigingsopgaves zijn het wegvallen van de waarderingssubsidie sport en de bezuiniging op de culturele partners in het CC Jan van Besouw. Daarnaast wordt de onroerend zaakbelasting met 20 % verhoogd. Eén van de belangrijkste wijzigingen op het voorstel is dat de raad besloot de bezuiniging op de ambtelijke organisatie te verhogen van € 200.000 naar € 300.000.

Grootste wijzigingen

Het extra bedrag van € 100.000 dat bezuinigd wordt op de ambtelijke organisatie, zet de gemeenteraad in om de volgende zaken in stand te houden (en dus hierop niet te bezuinigen):

  • Het weerbaarheidsproject Marietje Kessels in het basisonderwijs;
  • De subsidie voor aangepast sporten;
  • De subsidie aan het natuurmuseum;
  • De extra subsidie van € 30.000 aan de bibliotheek;
  • Behoud van de commissie kunst en cultuur. Op de ambtelijke ondersteuning wordt wel bezuinigd.
  • Behoud van buurtbemiddeling voor 2020. Het college moet voor de jaren daarna een voorstel doen voor een financiering.

Tot slot heeft de raad een voorstel aangenomen om de sportclubs een vergoeding te geven om het zwerfvuil rond het sportpark op te ruimen. Hiermee worden de totale kosten van de gemeente lager en levert dit een besparing op van € 20.000.

Het college is nog niet klaar

Grootste bezuinigingsopgaves zijn het wegvallen van de waarderingssubsidie sport en de bezuiniging van gezamenlijk € 300.000 op de culturele partners in het CC jan van Besouw. De gemeente gaat het komende jaar samen met deze partners werken aan een voorstel om deze bezuiniging vorm te geven. Hierbij worden ook de inzet van de combinatiefunctionarissen en het jeugd- en jongerenwerk bekeken.

Er komt daarnaast een regeling van € 100.000 voor individuele inwoners als vangnet voor de mogelijke gevolgen van het afschaffen van de subsidie op sport en cultuur.

Meer lezen?

Lees meer over de bezuinigingen die de gemeenteraad uit het volledige dekkingsvoorstel 2020 – 2023 heeft overgenomen.

Documenten, Planning en Control cyclus

De jaarlijkse Voorjaarsnota en de Programmabegroting geven u informatie over de inkomsten en over de activiteiten waar de gemeente jaarlijks haar geld aan besteedt. Met de bestuursrapportage rapporteert de gemeente tussentijds over wat de stand van zaken is. Dit gebruikt de gemeente om tussentijds de programmabegroting aan te passen.