Proeftuin Goirle

Provincie Noord-Brabant en gemeente Goirle slaan de handen ineen om als eerste proeftuin van Nederland aan de slag te gaan met de Omgevingswet. Het gaat om het gebied Fokmast - Regte Heide in Goirle. Het doel is om voor een aantal uitdagingen in dit gebied, een passende en toekomstbestendige oplossing te vinden. Het gaat onder meer om het verplaatsen van de manege, uitbreiding van het puinbreekbedrijf, het aantrekkelijk houden van het gebied voor bewoners en bezoekers en ruimte bieden aan water- en natuurontwikkeling. 

Waarom een proeftuin?

Deze gebiedsontwikkeling is aangemerkt als proeftuin in het kader van het project "Aan de slag met de Omgevingswet". Dit houdt in dat medewerkers van gemeente en provincie en een expertteam van het ministerie van BZK samen met de betrokken partijen uit het gebied aan de slag gaan om oplossingen te zoeken in de geest van de nieuwe omgevingswet. De oplossingen voor de knelpunten in dit gebied liggen niet op een presenteerblaadje. Dit vraagt om gezamenlijk acteren als één overheid, waarbij de mens, het initiatief, centraal staat.

Stand van zaken proeftuin Goirle

In 2017 en 2018 zijn  zijn verschillende bijeenkomsten georganiseerd met belanghebbenden in het gebied. Dat heeft nuttige informatie opgeleverd voor de puzzel die in het gebied gelegd moet worden. Naast deze zogenoemde grote stakeholdersbijeenkomsten zijn ook 'werkateliers' georganiseerd waarin we dieper ingaan op de problematiek van een specifiek onderwerp, samen met een kleinere groep direct betrokkenen. De werkateliers Fokmast en Hydrologie en ecologie leveren nieuwe en andere inzichten op die van invloed (kunnen) zijn op de uiteindelijke oplossing.

In 2018 is de Notitie Reikwijdte en Detail (NRD) opgesteld. Dit is een document waarin het te doorlopen proces in is opgenomen. Dit is een wettelijk verplicht document. Deze is vervolgens ter inzage gelegd. Er zijn reacties ingediend en deze zijn verwerkt. Ook de commissie voor de milieueffectrapportage heeft een visie gegeven op de NRD. Zij hebben een veldbezoek gebracht aan het gebied en hebben op 12 jui 2018 een advies uitgebracht. De NRD geeft inzicht in het doorlopen proces. De NRD is afgerond op  18 september 2018.

Eind 2018 is door de bestuurders van de diverse betrokken overheden een aantal spelregels opgesteld waarbinnen de oplossingen verder uitgewerkt kunnen worden. Tevens is eind 2018 een grote stakeholdersbijeenkomst gehouden waar de stand van zaken met alle betrokkenen is gedeeld. In 2019 wordt een vervolg gegeven aan de Proeftuin.

Vervolg

De NRD vormt de basis om uiteindelijke te komen tot een Milieu Effectrapportage (MER). In deze rapportage wordt aangegeven welke vraagstukken er zijn, welke mogelijke oplossingen er zijn en wat daarvan de te verwachten (milieu) effecten zijn. Ook zal de Milieu Effectrapportage inzicht geven in het vervolg, zowel qua proces als ook qua meten/monitoring van effecten. De MER kent uiteindelijk ook een procedure waarbij zienswijzen kunnen worden ingediend en ook zal de commissie voor de milieueffectrapportage dan een oordeel vormen.

Voor de totale proeftuin zal een globale visie opgesteld worden waarin een doorkijk wordt gegeven naar de toekomst van dit gebied. Voor het deelgebied Fokmast zal ook een bestemmingsplan Verbrede Reikwijdte opgesteld gaan worden (een voorloper van een Omgevingsplan). In dit deelgebied speelt een aantal concrete vraagstukken waarvoor op korte termijn een nieuwe planologische regeling nodig is.

Verwachten wordt dat in 2019 de concept visie, de concept MER en het concept bestemmingsplan Verbrede Reikwijdte gereed komen en voor zover nodig in procedure gebracht worden.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de proeftuin Omgevingswet Goirle? Neem dan contact op met projectleider Joep Horevoorts, via T (013) 5310 654 of joep.horevoorts@goirle.nl.