Toekomsttuin de Baars

Samen bouwen we in het gebied de Baars aan een energiek, werkend en klimaat robuust landschap, een tuin van de toekomst. In de Baars wekken we onze eigen energie duurzaam op. Daarmee voorzien we bedrijven en inwoners van lokaal opgewekte duurzame energie. Bovendien investeren we dankzij lokaal eigendom de opbrengst in lokale klimaat- en energieprojecten. Hoe we dit gaan doen, bepalen we samen met jullie. De Baars is de toekomsttuin, van én voor ons allemaal.

De Baars ligt in de voortuin van de gemeenten Hilvarenbeek, Goirle, Oisterwijk en Tilburg. In de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) is de Baars aangewezen als zoekgebied voor één van de energiehubs voor de regio Hart van Brabant. Een energiehub is een gebied waar op grote schaal duurzame energie wordt opgewekt met clusters van windmolens en zonnepanelen.

Naast energie liggen er in het gebied de Baars ook opgaven op vlak van water, natuur, klimaat en recreatie. Al deze opgaven kunnen niet los van elkaar worden gezien. Ze vragen om een integrale gebiedsvisie, waarin de richting voor de gebiedsontwikkeling wordt aangegeven en nieuwe initiatieven worden ingepast. De vier gemeenten, waterschap De Dommel en provincie Noord-Brabant werken samen aan een gebiedsvisie voor de Baars

Samen hebben we een missie: Nederland klimaatneutraal in uiterlijk 2050. Dat houdt in dat alle activiteiten van een persoon, bedrijf,  organisatie, stad of land bij elkaar opgeteld geen effect hebben op het klimaat. Dit is nodig om de snelle verandering van het klimaat af te remmen. Daarom gaan we ook de komende jaren aan de slag om de uitstoot van broeikasgassen flink te verminderen. En juist meer in te zetten op wind- en zonne-energie. Nederland gaat voor groen.

De Regio Hart van Brabant draagt een steentje bij

Dit is nodig want als we niets doen zullen we ook in Regio Hart van Brabant de gevolgen dragen van extreme weersomstandigheden zoals overstromingen en hittestress. Om onze voeten droog te houden, planten te laten bloeien en dieren te laten groeien, bouwen we samen aan een toekomsttuin. In de Baars bundelen we de krachten om de verschillende uitdagingen integraal en samen met de omgeving aan te pakken.

Klimaat

De klimaatopgave in het gebied vraagt om een robuust watersysteem dat zorgt voor voldoende ruimte om water op te vangen wanneer het heel hard regent. Tegelijkertijd houdt zo’n systeem water vast om verdroging en hittestress tegen te gaan bij warm en droog weer.

Naast water is het belangrijk om dieren en planten te respecteren.  We gaan aan de slag te met de Ecologische Verbindingszones, het Natuurnetwerk Brabant en de realisatie van een faunapassage bij de A58 en het kanaal.

Energie

In de REKS hebben de samenwerkende gemeenten in het Hart van Brabant afspraken vastgelegd over de energieopgave voor de regio. In het gebied De Baars gaat het om de opwek van 65.000 MWh per jaar. De opgave omvat de opwek met windmolens en zonneparken, het versterken van het energienetwerk, het creëren van een energieopslag en de verduurzaming van woningen in het bebouwde gebied.

Landschap

Nieuwe ontwikkelingen moeten recreatieve meerwaarde hebben. We hebben respect voor  het landschap, geven ruimte aan o.a. de Beekse Bergen om toekomstgericht te blijven ontwikkelen en vinden het belangrijk dat de fietsinfrastructuur kan ontwikkelen.

Ten slotte is er de wens voor de ontwikkeling van een Upcycle Village. Dit wordt de plek waar afval- of restproducten worden hergebruikt als grondstof in een ander productieproces. Door deze gesloten kringloop te creëren krijgen grondstoffen waarde en wordt afval voorkomen.

De Baars ligt in de voortuin van de gemeenten Hilvarenbeek, Goirle, Oisterwijk en Tilburg. De vier gemeenten, waterschap De Dommel en provincie Noord-Brabant werken samen met de omgeving aan een gebiedsvisie voor de Baars. We willen een toekomsttuin te creëren, van en voor ons allemaal. En dat kan alleen door in gesprek te gaan met de omgeving.

Een online dialoog en burgertafel

Alle inwoners krijgen de kans om mee te praten in de online dialoog om ideeën, zorgen en wensen te uiten. Een burgertafel bestaat uit 20 representatief gekozen inwoners uit het gebied. Zij praten verder over de resultaten van de online dialoog en geven een advies.

Gebiedsbeheerders

In en rond het gebied de Baars wordt rekening gehouden met enkele belangrijke spelers zoals de Beekse Bergen, Koningshoeve, het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis, ZLTO en de Lokale Energiecoöperaties. Samen vormen zij de gebiedsbeheergroep. Deze groep zal, net zoals de burgertafel, in enkele workshops een advies opstellen.

Met het advies vanuit de omgeving en vanuit de gebiedsbeheerders, gaan de vier gemeenten de onderzoeksfase in en informeren zij inwoners en belanghebbenden via de website en social media.

Het participatietraject start in de loop van 2023.