Promotie

Voor het maken van promotie voor uw activiteit heeft u in sommige gevallen een vergunning nodig. Dit geldt bijvoorbeeld bij het plaatsen van reclameborden of bij het gebruik van een geluidswagen.

Wilt u een reclamebord bevestigen aan een pand, dan hebt u misschien een omgevingsvergunning nodig. U kunt via het omgevingsloket online een vergunningscheck doen. U ziet dan of u wel of niet een omgevingsvergunning moet aanvragen. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Het is in de gemeente Goirle niet toegestaan om losse reclameborden, zoals driehoekreclameborden te plaatsen. De gemeente heeft vaste driehoekreclameborden om lantaarnpalen. Als u daarin reclame wilt hangen, dan moet u contact opnemen met Driehoekreclame in Riel.

Aan de Rillaersebaan (Goirle) staat een digitale informatiebord met een tekst- en een reclamedeel. De gemeente is verantwoordelijk voor het tekstdeel cq. de berichtgeving op de borden. We plaatsen hierop gemeentelijke informatie, maar ook vrij te bezoeken evenementen en activiteiten die in de beide kernen plaatsvinden. Wilt u uw evenement of activiteit onder de aandacht brengen? De voorwaarden zijn:

  • De informatie heeft betrekking op activiteiten binnen de gemeente Goirle.
  • De activiteit is interessant voor het hele dorp en voor iedereen toegankelijk (geen buurtfeest).
  • De activiteit heeft een incidenteel karakter en vindt dus niet wekelijks of maandelijks plaats.
  • Commerciële uitingen zoals verkoopacties, loterijen en dergelijke worden niet opgenomen, met uitzondering van acties waaraan het college haar goedkeuring heeft verleend.
  • De gemeente beslist over plaatsing bij ruimtegebrek of urgente situaties (veiligheid). Het algemeen belang voor de gemeente en inwoners is daarbij leidend.
  • Communicatie past (zo nodig) de aangeleverde tekst aan.

U kunt online de tekst voor uw activiteit doorgeven.

Tijdens verkiezingsperioden worden panelen geplaatst waarop politieke partijen hun boodschap kunnen aanplakken.

Op twee plaatsen in de gemeente Goirle staan zgn. plakzuilen. Eén plakzuil staat op het Dorpsplein in Riel en één aan de Kalverstraat ter hoogte van De Hovel. Op de plakzuilen kunnen verenigingen hun activiteiten promoten. De plakzuilen zijn niet bedoeld voor commerciële uitingen/evenementen.

We houden de volgende regels aan voor het gebruik van de plakzuilen:

  • De plakzuilen zijn alleen bedoeld voor tijdelijke evenementen van verenigingen.
  • Het affiche ter promotie van het evenement is maximaal A1 formaat.
  • Het affiche mag er maximaal 8 weken voor het evenement hangen.

Wilt u een spandoek ophangen aan de openbare weg? Dan heeft u een vergunning nodig van de gemeente.

Wilt u met een geluidswagen door de straten rijden om aankondigingen te doen of om muziek te laten horen? Dit is in principe verboden. U kunt wel een ontheffing op het verbod aanvragen bij de gemeente.

Heeft u nog vragen, belt u dan T (013) 5310 610.