Toegankelijkheid

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid verplicht overheidsinstanties om de toegankelijkheid van hun websites en mobiele applicaties te verbeteren. En ook om verantwoording af te leggen over hoever ze daarmee zijn. Voor die verantwoording moeten overheidsinstanties een toegankelijkheidsverklaring opstellen en publiceren.

Van de websites die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Goirle vallen zijn toegankelijkheidsverklaringen opgesteld. Die zijn gepubliceerd op het Register van toegankelijkheidsverklaringen.

Status: C - Eerste maatregelen zijn getroffen

Gemeente Goirle voldoet nog niet aan alle toegankelijkheidseisen zoals beschreven in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. In december 2020 is de hertest uitgevoerd voor www.goirle.nl en het burgerloket. De onderzoeksresultaten worden op deze pagina geplaatst. Wij nemen maatregelen om de websites gebruiksvriendelijker en toegankelijker te maken voor verschillende doelgroepen.

De afgelopen maanden hebben we al veel gedaan aan het borgen van toegankelijkheid in onze organisatie.

  • Inkoop: de toets op de digitale toegankelijkheid is opgenomen in het inkooptraject.
  • Onderzoek: In ieder geval elke 3 jaar wordt een handmatig onderzoek gedaan om de toegankelijkheid te toetsen op alle websites waar de gemeente Goirle verantwoordelijk voor is. Dit onderzoek wordt gedaan door een onafhankelijke organisatie.
  • Automatisch toetsen: periodiek zet de webredactie eigen tools in om automatisch te toetsen.
  • Training webredactie: zodat webredacteuren toegankelijke content plaatsen

Pdf-documenten

De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf-documenten. Wij voldoen op dit moment niet volledig aan de eisen. De komende jaren vervangen we oude pdf's voor toegankelijke bestanden. Wij doen dit onder andere door:

  • sjablonen van brondocumenten aan te passen
  • medewerkers bewust te maken van gebruik van word-documenten
  • afspraken te maken met leveranciers
  • medewerkers op te leiden in het toegankelijk maken van documenten

Verbeteringen

Op deze website staan links naar andere websites, zoals arcgis.com. Niet alle informatie waar naar gelinkt wordt is goed toegankelijk. We zoeken naar mogelijkheden om ook hier informatie toegankelijk aan te bieden.

Ervaart u een probleem met toegankelijkheid op deze website? Neem dan contact met ons op.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op donderdag 24 februari 2022.