Wob-verzoek indienen

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid.

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de gemeente. Zo krijgt u meer inzicht in hoe de gemeente handelt en waarom en hoe besluiten genomen zijn. De gemeente Goirle geeft op allerlei manieren informatie over haar beleid en de uitvoering ervan, bijvoorbeeld via de website, persberichten, folders en brochures en via de gemeentepagina in het Goirles Belang. Met een Wob-verzoek kunt u de gemeente vragen om  bepaalde informatie openbaar te maken.

Uw Wob-verzoek moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De informatie die u vraagt is nog niet openbaar;
  • U vermeldt zo precies mogelijk welke informatie u wilt ontvangen;
  • De informatie die u vraagt moet betrekking hebben op het beleid van de gemeente, inclusief de voorbereiding en uitvoering daarvan.
  • Een Wob-verzoek dient u schriftelijk en ondertekend in bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 17, 5050 AA Goirle. U kunt een Wob-verzoek niet per e-mail indienen;
  • De gemeente beslist binnen vier weken over uw verzoek;
  • De gemeente kan deze termijn verlengen met vier weken. U krijgt uitleg waarom de termijn verlengd wordt. Verlengen moet schriftelijk, vóórdat de eerste vier weken voorbij zijn;
  • Wijst de gemeente uw verzoek toe, dan ontvangt u de informatie. Dit kan op verschillende manieren. U kunt een kopie krijgen van de gevraagde stukken of u kunt de stukken komen inzien;
  • De gemeente wijst uw verzoek af als een van de uitzonderingen in de Wob van toepassing is. Bijvoorbeeld wanneer het verstrekken van de informatie de veiligheid van Nederland schaadt of wanneer het gaat om vertrouwelijke persoons- of bedrijfsgegevens;
  • Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken.

Het indienen van een Wob-verzoek is gratis. Wel kunnen we kosten in rekening brengen voor het verstrekken van kopieën van stukken (€ 0,45 per kopie).