Rechten van betrokkenen

De gemeente gebruikt uw persoonsgegevens vooral om diensten aan u te leveren. De gemeente doet dat zo netjes en zo betrouwbaar mogelijk. Wij leggen graag uit hoe we dat doen. Wij houden ons aan ons privacybeleid en aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG. Deze Europese wet geeft u een aantal rechten, deze noemen wij de “rechten van betrokkenen”. U bent een betrokkene als de gemeente persoonsgegevens van u gebruikt.

Welke rechten heb ik?

U hebt het recht om na te gaan wat er met uw persoonsgegevens gebeurt. Met de rechten van betrokkenen heeft u zelf controle over uw persoonsgegevens. Gebruik maken van deze rechten is gratis, het kost u alleen wat tijd. Behalve als u wil dat wij heel veel kopieën voor u maken. Dan vragen wij een vergoeding van de kosten.

De AVG en de WPG gebruiken best moeilijke woorden. Wij proberen dit zo simpel mogelijk uit te leggen. U heeft de volgende rechten:

Recht op inzage

Dit is uw recht om de persoonsgegevens die de gemeente van u gebruikt in te zien. 

Recht op gegevenswissing

Dit is uw recht om ‘vergeten’ te worden en uw persoonsgegevens bij de gemeente te laten verwijderen. Vraag hierom als u vindt dat de gemeente geen goede reden heeft om ze langer te gebruiken. Bijvoorbeeld als de bewaartijd om is. Of als u toestemming heeft gegeven voor het gebruik en u die toestemming wil intrekken.

De gemeente heeft een archiefplicht en moet documenten met uw persoonsgegevens soms lang bewaren. Wij mogen ze dan niet zomaar verwijderen. Het recht om ‘vergeten’ te worden geldt ook niet voor de verplichte registers zoals de “basisregistratie personen” (BRP).

Recht op correctie en aanvulling

Zijn de gegevens die wij van u gebruiken niet goed? Laat ze dan veranderen of aanvullen! Dit recht is niet bedoeld om jouw persoonsgegevens in de BRP te laten veranderen. Maar wel als wij bijvoorbeeld een verkeerde datum gebruiken.

Als wij uw gegevens aangevuld of verbeterd hebben, dan geven wij dat ook door aan de organisaties met wie wij uw persoonsgegevens hebben gedeeld.

Heeft u een fout gevonden in de gemeentelijke administratie? Doe dan een melding bij het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties.

Recht op beperking van de verwerking

Met dit recht vraagt u de gemeente om persoonsgegevens (tijdelijk) niet te gebruiken.

Recht op menselijke interventie bij besluiten

U hebt het recht om te voorkomen dat computers besluiten over u nemen zonder dat daar een mens (een medewerker van de gemeente) aan te pas komt.

Recht op bezwaar tegen de verwerking van mijn persoonsgegevens

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens door de gemeente.

Recht op informatie

U heeft er recht op om te weten wat de gemeente allemaal met uw persoonsgegevens doet. De gemeente is verplicht om u dat op een begrijpelijke manier te vertellen. Onze privacyverklaring op onze website geeft u al veel informatie. 

Het recht op “dataportabiliteit” komt bij gemeenten niet veel voor. Met dit recht laat u uw gegevens door de gemeente aan een andere partij geven. Het is niet nodig om dit recht te gebruiken als u verhuist naar een andere gemeente.

Gebruik maken van uw rechten

U kunt met een digitaal formulier eenvoudig gebruik maken van uw rechten. U mag alleen maar uw rechten gebruiken voor uw eigen persoonsgegevens of die van uw kind jonger dan 16 jaar. Voordat u het formulier invult, log je in met DigiD. Hierdoor weten wij zeker dat u het bent die het formulier invult.

Recht op inzage aanvragen

Aanvragen overige rechten van betrokkenen

Schriftelijk aanvragen

Het makkelijkste is om gebruik te maken van een e-formulier. Maar er zijn ook andere manieren om gebruik te maken van uw rechten. Bijvoorbeeld door een brief te schrijven aan de gemeente. Doe er dan een “gewaarmerkte kopie” van uw identiteitsbewijs bij. Een “gewaarmerkte kopie” haalt u bij Burgerzaken van de gemeente. Deze hebben wij nodig om er zeker van te zijn dat wij aan de slag gaan met uw persoonsgegevens.

U ontvangt een schriftelijke bevestiging

Dit doen we als we uw verzoek ontvangen hebben. Wij nemen contact met u op als er nog vragen zijn. Wij nemen tijdig een besluit. Tegen dat besluit is bezwaar maken mogelijk. Bij een moeilijk of een groot verzoek mogen wij meer tijd nemen voor de behandeling. Wij laten dat altijd aan u weten en vertellen u ook waarom we meer tijd nodig hebben. Doet u een inzageverzoek, geef dan op het e-formulier aan hoe u de informatie wenst te krijgen.

De persoonsgegevens die wij bij de behandeling van uw verzoek krijgen, gebruiken wij alleen om het verzoek af te werken. Wij delen deze persoonsgegevens niet buiten de gemeente. Wij bewaren deze persoonsgegevens nog 1 jaar. Daarna verwijderen wij de gegevens.

De gemeente heeft een toezichthouder

De toezichthouder let erop dat de gemeente zich netjes aan de wet houdt. Deze persoon heet een “Functionaris voor de gegevensbescherming”. Heeft u een vraag of een klacht? Neem dan contact op met deze functionaris op fg@goirle.nl  of (013) 5310 610

U kunt ook een klacht sturen naar de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze landelijke organisatie houdt toezicht op een goede bescherming van persoonsgegevens door de gemeente.

Recht van inzage

U heeft het recht om een overzicht op te vragen van de persoonsgegevens en/of de politiegegevens die de gemeente van u gebruikt. Hiervoor is het formulier Recht van inzage.

Schriftelijk aanvragen

U bent niet verplicht om van dit digitaal formulier gebruik te maken. Er zijn ook andere manieren om een inzageverzoek te doen. Maakt u geen gebruik van het digitaal formulier met DigiD? Dan moeten wij op een andere manier controleren dat u het bent die het verzoek doet. Dit is om te voorkomen dat iemand zich als u voordoet en zo uw persoonsgegevens inziet.

Behandeling

Zodra wij het uw aanvraag binnen hebben, gaan wij daarmee aan de slag. U krijgt van ons eerst een bevestiging. Binnen 1 maand na ontvangst krijgt u van het college van B&W een besluit op uw verzoek om inzage in persoonsgegevens. Binnen 6 weken op uw verzoek om inzage in politiegegevens. Tegen de besluiten is bezwaar maken mogelijk.

Als uw verzoek om inzage in persoonsgegevens voor ons te groot of te moeilijk is, mogen wij er 2 maanden langer over doen, voor inzage in politiegegevens is dat ten hoogste 6 weken langer. Wij laten dat altijd aan u weten en vertellen u ook waarom wij meer tijd nodig hebben.

Bij het besluit van het college van B&W zit een overzicht waarop minimaal staat:

  • Het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken
  • De reden waarom de gemeente uw persoonsgegevens voor dit doel mag gebruiken
  • Welke persoonsgegevens wij gebruiken
  • Met wie wij uw persoonsgegevens delen
  • Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren
  • Hoe wij aan uw persoonsgegevens zijn gekomen als wij ze niet van u hebben gekregen

Met dit overzicht controleert u zelf of de persoonsgegevens in ons administratie goed zijn.

Persoonsgegevens uit de burgerlijke stand (BRP) staan hier niet in

Dit overzicht vraag je op via Mijnoverheid

Uw dossier inzien?

Wil u liever uw hele Wmo-dossier of een jeugddossier bekijken? En heeft u de contactgegevens van de ambtenaar? Neem dan direct contact met hem of haar op. De ambtenaar kan u de inhoud van uw dossier laten zien. Met het recht van inzage vraagt u alleen om uw eigen persoonsgegevens in te zien.

De Wet Politiegegevens (Wpg)

De wet regelt inzage in politiegegevens

De Wet Politiegegevens (Wpg) regelt dat je inzagerecht hebt in de politiegegevens die de gemeente van u gebruikt. Politiegegevens zijn persoonsgegevens die de BOA’s van de gemeente gebruiken bij de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Op het digitaal formulier zet u dan een kruisje bij politiegegevens.

Hoe meer gegevens wij van u krijgen, hoe beter en sneller wij uw vraag beantwoorden. Daarom vragen wij u op het formulier de onderwerpen aan te kruisen waarover u uw persoonsgegevens wil inzien. Er is ook een ruimte waar u kenmerk, zaaknummer of de naam van een contactpersoon kwijt kunt.

Als u inzage vraagt in persoonsgegevens die niet de gemeente maar een andere organisatie gebruikt, dan sturen wij jouw verzoek door naar die andere organisatie. Natuurlijk laten wij u dat dan weten.

Bij de behandeling van jouw vraag kijken wij tot 2 jaar terug in onze administratie. Zo weet u zeker dat u de bijgewerkte gegevens van dit moment te zien krijgt. Als u wilt dat wij toch verder terugkijken, geef dat dan alstublieft aan op het formulier.

U mag alleen maar inzage vragen in de persoons- en politiegegevens van uzelf of van uw kind jonger dan 16 jaar.

We mogen een verzoek om inzage soms weigeren

Dit kan bijvoorbeeld als daardoor de openbare veiligheid in gevaar komt. Of om de privacy van anderen te beschermen. Als wij inzage weigeren, vertellen wij ook waarom. Tegen het besluit om te weigeren is het mogelijk bezwaar te maken.