Bestuursakkoord 2023 tot 2026

Samenvatting van het bestuursakkoord

Goirle is een van de aantrekkelijkste gemeenten van Brabant. Een belangrijke reden hiervoor is de mogelijkheid om te wonen, werken en recreëren in de nabijheid van vele voorzieningen. Wij willen Goirle als prettige, gezonde, veilige en inclusieve samenleving behouden en versterken. Een goed financieel beleid is daarvoor noodzakelijk: een kleine gemeente die rode cijfers draait heeft op termijn geen zelfstandig bestaansrecht. Daarom zijn in dit bestuursakkoord, naast grote ambities, ook bezuinigingen opgenomen ten bedrage van 3,5 miljoen euro.

Bestuurlijke vernieuwing

Waar het gaat om bestuurlijke vernieuwing willen we dichter bij de inwoners komen te staan. Van een overheid die enkel regels stelt en controleert gaan we naar een meer 'netwerkende' overheid. Dat betekent dat we meer ruimte aan de inwoners geven, bijvoorbeeld als het gaat om het kappen van een boom in de eigen tuin. Als er problemen ontstaan of inwoners ontevreden zijn over een besluit van de gemeente, willen we dat graag toelichten: in het uiterste geval legt de wethouder het zelf uit. Ook de gemeenteraad kan efficiënter werken. Daarom laten we het tijdrovende vergaderen volgens het BOB-model los en stappen we over op een geactualiseerde versie van het ‘oude’ Raads- en Commissie-model.

Formatie

Net als andere organisaties voelt ook de gemeente Goirle de krapte op de arbeidsmarkt. Vacatures worden moeilijk of niet ingevuld. Daardoor is er een hoge werkdruk en meer inhuur van externen. De 750 duizend euro voor uitbreiding van de formatie, die eerder voor twee jaar door de raad was toegezegd, maken wij structureel. Voor verdere uitbreidingen van de formatie is een bestuurskrachtonderzoek nodig, op basis van de ambitie van dit bestuursakkoord.

Wonen, mobiliteit en leefbaarheid

We dringen de druk op de woningmarkt terug en gaan door met het bouwen van woningen. Bijvoorbeeld langs de A58, waarbij geluidswerende voorzieningen ervoor zorgen dat mensen ook dichtbij de snelweg een gezond en leefbaar woonmilieu hebben. Naast grootschalige projecten als Bakertand en Zuidrand, realiseren we ook woningen op kleinschalige inbreidingslocaties in Goirle en Riel.

Er komt onderzoek naar de mogelijkheden om woningbouw te ontwikkelen op de huidige locatie van het sportpark Van den Wildenberg, door dit sportpark (geheel of gedeeltelijk) te verplaatsen naar het Riels Kwadrant.

We hanteren nieuwe instrumenten uit de Omgevingswet om extra geld te generen voor de woningbouwopgave. Zo mogelijk gaan ontwikkelaars straks meer meebetalen aan kwalitatieve verbeteringen van het landschap, natuur, water, infrastructuur of sociale woningbouw.

Bij deze initiatieven hoort een samenhangend mobiliteitsbeleid. De komende jaren willen we meer ruimte maken voor duurzame mobiliteit en deelmobiliteit. Er komt meer aandacht voor voetgangers, fietsers en beter openbaar vervoer. De rotonde Turnhoutsebaan/Tijvoortsebaan, een van de gevaarlijkste verkeerslocaties binnen de gemeente, gaan we versneld aanleggen.

Sociaal domein

Met de visie Goirle Glanst leggen we de nadruk op normaliseren, preventie en positieve gezondheid. Daarnaast bieden we ondersteuning aan inwoners die dat nodig hebben. Het wettelijk geregelde vangnet blijft intact en daar kunnen inwoners op rekenen.
Maar de juiste ondersteuning is in elke situatie anders. Soms wordt er ook overbodige zorg aangeboden. We willen daarom meer maatwerk bieden, waarbij de zorg beter aansluit op de leefwereld van de inwoner/het gezin. Dat stelt hoge eisen aan de verwijzers, zoals het Dorpsteam, dat we verder willen professionaliseren.

Cultuur

Om onze dorpsgemeenschap vitaal te houden is het belangrijk te investeren in verenigingen en gemeenschapshuizen waar mensen samen komen.
Het Cultureel Centrum Jan van Besouw is uniek en dat willen we behouden voor ons dorp. Maar de kosten zijn te hoog. We gaan onderzoeken hoe we het Jan van Besouw beter kunnen benutten en rendabeler kunnen maken.

Onderwijs

Wij zijn verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen in onze gemeente. In deze bestuursperiode nemen we een beslissing over de huisvesting van het Mill Hill College. Mocht tot nieuwbouw worden besloten, dan lijkt het Riels Kwadrant een kansrijke locatie, mogelijk in combinatie met gehele of gedeeltelijk verplaatsing van het sportpark Van den Wildenberg. De gemeentelijke bijdrage voor Mill Hill maximeren we op 20 miljoen euro. Ook een aantal basisscholen komt in aanmerking voor vervanging of uitbreiding.

Verenigingen en stichtingen

Verenigingen en stichtingen krijgen meer eigen verantwoordelijkheid. In goed overleg met de verenigingen wordt de rol van de gemeente hierin beperkt. We laten de uitvoering zoveel mogelijk over aan de verenigingen en stichtingen zelf. Dat is sneller en goedkoper, kost minder ambtelijke capaciteit en minder frustratie.

Zwembad

De gemeentelijke bijdrage aan het Laco zwembad zal na afloop van het huidige contract (2026) niet worden voortgezet. We gaan onderzoeken wat de mogelijkheden en kosten zijn voor de realisatie van een nieuw zwembad, in regionaal verband.

Klimaat en milieu

Als het gaat om onze ambites op het gebied van klimaat, milieu en energie liggen veel van onze ambities al vast in bestaande beleidsdocumenten. Voor zover de financiële en personele mogelijkheden dit toelaten, geven we daar invulling aan.

Om inwoners op weg te helpen met energiebesparing gaan we door met de energiecoaches. Zo zorgen we dat alle mogelijkheden voor energiebesparing dicht bij huis toegankelijk worden voor onze inwoners. Wij stimuleren de circulaire economie. Aan de andere kant is afvalverwijdering een basisvoorziening. Mede daarom komt er de mogelijkheid om enkele malen per jaar gratis afval naar de milieustraat te brengen.

Financiën

De financiële vooruitzichten op de lange termijn zijn ongunstig voor onze gemeente. Er moet landelijk nog een oplossing komen voor de tekorten in het jeugdstelsel, de herverdeling van het gemeentefonds is fors nadelig voor onze gemeente en het Rijk wijst ons steeds meer taken toe, zonder voldoende middelen. Omdat we tegelijkertijd de gemeentelijke woonlasten (OZB, afvalstoffen- en rioolheffing) zo laag mogelijk willen houden, zijn bezuinigingen onvermijdelijk.

Uit het BMC-rapport blijkt dat de gemeente Goirle 4,9 miljoen euro meer uitgeeft op het sociale domein dan vergelijkbare gemeenten. Door structurele bezuinigingen van uiteindelijk 3,0 miljoen euro per jaar, willen we dat verschil de komende jaren verkleinen. Daarnaast bezuinigen we 0,5 miljoen op de overige domeinen.

Alleen zo kunnen we onze ambities realiseren, en voorkomen dat Goirle in 2026 niet meer kan voldoen aan zijn financiële verplichtingen.