Duurzaamheid

De gemeente Goirle wil een duurzame gemeente zijn die zorgvuldig omgaat met energie, water en grondstoffen.

Een duurzaamheidslening is een lening waarmee woningbezitters, tegen gunstige voorwaarden, energiebesparende maatregelen in en aan de woning kunnen financieren. Hiermee kunt u energie en daarmee kosten besparen en bijdragen aan de duurzaamheidsambities van de gemeente. De gemeente verstrekt de leningen via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting.

Voor de lening wordt een aantrekkelijke rente betaald en het geleende bedrag wordt in een bouwdepot gestort. Andere voordelen van deze lening zijn dat er geen afsluitkosten worden gerekend en dat het altijd mogelijk is om tussentijds de lening, vergoedingsvrij, geheel of gedeeltelijk af te lossen.

Verder gelden de volgende voorwaarden:

  • Het minimum leenbedrag is € 2.500,00.
  • Het maximum leenbedrag is € 25.000,00.
  • De looptijd van de leningen < 7.500,00 is 120 maanden.
  • De looptijd van leningen > 7.500,00 is 180 maanden.
  • De lening is beschikbaar voor particuliere woningeigenaren én huurders.
  • De lening is niet toegestaan voor verhuurders van woningen.
  • De aanvrager moet op moment van aanvragen minimaal 18 jaar zijn en mag maximaal 75 jaar zijn.

Voor meer informatie kijkt u op www.svn.nl.

Hoe vraagt u de lening aan?

De lening vraagt u aan bij de gemeente via het aanvraagformulier. Het formulier kunt u ingevuld:

  • mailen naar info@goirle.nl;
  • sturen naar Postbus 17, 5050 AA Goirle;
  • afgeven bij de receptie in het gemeentehuis.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar Hanneke van Lieshout via info@goirle.nl. Zij is ook te bereiken via het telefoonnummer 013 5310 610.

Heeft u zelf initiatieven op dit gebied, dan kunnen wij u daarbij ondersteunen. We kijken daarbij ook via welke organisatie u in aanmerking kan komen voor subsidie.
De volgende initiatieven zijn al opgezet in Goirle en Riel.

Schoon regenwater wordt nu vaak via de regenpijp naar de riolering afgevoerd. Dat is zonde, omdat dit regenwater (dat op uw dak of in uw tuin valt) juist kan helpen. Het klimaat verandert. Daardoor hebben we de laatste jaren vaker last van wateroverlast door hoosbuien. Het riool kan deze hoeveelheid regen niet altijd aan. En er is vaker droogte door langere warme periodes. De gemeente Goirle en waterschap de Dommel willen inwoners daarom met een afkoppelsubsidie stimuleren om schoon regenwater op te vangen en in hun tuin in de grond te laten zakken.

Voorwaarden

Er is een aantal voorwaarden om voor de regeling in aanmerking te komen. U vindt deze voorwaarden in de subsidieregel voor afkoppelen regenwater.

Aanvragen

Wilt u een maatregel toepassen om regenwater te (her)gebruiken die past binnen de voorwaarden? Vul dan het aanvraagformulier in en stuur dat per e-mail naar info@goirle.nl

Verantwoording

Heeft u binnen 6 maanden na verstrekking van de afkoppelsubsidie de aangevraagde maatregel(en) uitgevoerd? Vul dan binnen 6 weken na de uitvoering het verantwoordingsformulier in en stuur dat per e-mail naar info@goirle.nl. Het college neemt vervolgens binnen 6 weken na ontvangst van de verantwoording een besluit over het uitkeren van de subsidie. De betaling van de subsidie vindt plaats binnen 30 dagen na het collegebesluit.

Heeft u een duurzaam idee? Dan horen wij graag van u. Als inwoner of organisatie in de gemeente Goirle kunt u subsidie aanvragen voor een duurzaam initiatief. Wij ondersteunen graag initiatieven die ook anderen aansporen duurzaam te handelen. Hiervoor is jaarlijks 50.000 euro beschikbaar.

Voorwaarden

Een van de voorwaarden om voor de subsidie in aanmerking te komen, is dat het initiatief openbaar is. Hiermee bedoelen we dat een grotere groep inwoners in de gemeente Goirle er ook profijt van heeft. Uw idee maakt anderen bewust van duurzaamheid en is voor hen bovendien een aansporing ook duurzaam te handelen. In de ‘subsidiebeleidsregel duurzame initiatieven in Goirle’ vindt u alle voorwaarden om in aanmerking te komen voor de subsidie.

Aanvragen

Heeft u een goed duurzaam idee dat past binnen de voorwaarden? Vul dan het aanvraagformulier duurzame initiatieven in en stuur dat per e-mail naar ons toe.

Verantwoordingsformulier

Binnen 13 weken na afloop van het initiatief bent u verplicht hierover verantwoording af te leggen. Dit doet u door aan te geven hoe het heeft bijgedragen aan het stimuleren van duurzaam handelen, het verspreiden van kennis en het promoten van duurzaamheid. Ook onderbouwt u de financiën van het initiatief. U gebruikt hiervoor het verantwoordingsformulier subsidie duurzame initiatieven.

De transitievisie warmte laat zien of, waar, wanneer én hoe de verschillende wijken in de komende jaren geleidelijk aan van het aardgas af gaan. Samen met woningcorporaties, netbeheerder Enexis, vertegenwoordigers van verschillende buurtinitiatieven, het waterschap en gemeentelijk medewerkers worden momenteel de (on)mogelijkheden verkend. Uit die verkenning komen op basis van een technische analyse enkele buurten als kansrijk bovendrijven om binnen nu en 10 jaar van het aardgas af te gaan. De mogelijke duurzame technieken waarmee in deze buurten van het aardgas wordt afgegaan zijn nog niet zeker. Elektrische verwarming via warmtepompen behoort tot de mogelijkheden, maar de voorkeur gaat tot nu toe uit naar verwarming met behulp van een warmtenet. Die warmte kan vervolgens van verschillende (duurzame) bronnen afkomstig zijn, zoals bodemwarmte, warmte van oppervlaktewater (oftewel aquathermie, zoals de Oostplas), de zon (zonthermisch) of restwarmte van de industrie.

Ook in de overige buurten willen en kunnen we niet stil blijven zitten. Om onze energiedoelstellingen -energieneutraal en aardgasvrij te halen, moeten we in heel Goirle ambitieus door gaan met energie besparen, zo veel mogelijk zonnepanelen op onze daken installeren en overgaan op elektrisch koken. Daarmee bereiden we ons optimaal voor om straks, na 2030, grootschaliger de stap naar aardgasloos te kunnen zetten.

Komend najaar wordt de Warmtetransitievisie ter vaststelling naar de gemeenteraad van Goirle gestuurd. De richting van de warmtevisie wordt sterk bepaald door technologische ontwikkelingen, wet- en regelgeving en betaalbaarheid. Daarom zal de visie elke 5 jaar herijkt worden op basis van actuele ontwikkelingen. De warmtevisie zal dus niet in beton zijn gegoten.

Hulp van onze inwoners is nodig

Als inwoner speelt u een belangrijke rol in de overgang naar een CO2-neutrale en 100% aardgasvrije gemeente. Het grootste deel van de Goirlse energievraag komt namelijk van (de warmtevraag van) de woningen. We gaan straks, na vaststelling van de warmtevisie in december per kansrijke buurt in gesprek over alternatieven voor aardgas en hoe we dat aan kunnen pakken. U kunt meepraten, meedenken, meewerken en aangeven wat u belangrijk vindt. Op basis van de wensen van inwoners, de netbeheerder, de woningcorporatie en andere belanghebbenden stellen we dan een wijkuitvoeringsplan (WUP) op waarmee duidelijk wordt wanneer en met welke techniek waar van het aardgas afgegaan wordt.

Visie Zon & Wind

De gemeenteraad heeft begin 2019 de Nota Zonnewijzer en Windrichting vastgesteld. Hierin heeft de gemeenteraad de ambitie uitgesproken om in 2050 alle energie in Goirle duurzaam op te wekken. Naast windmolens en zon op dak is er ook ongeveer 40 hectare aan zonneparken nodig.

Afwegingskader

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op basis van de raadsvisie een afwegingskader opgesteld. Hierin zijn voorwaarden zoals Landschappelijke inpassing en Lokaal eigenaarschap opgenomen.

Eerste Locaties

Op basis van het Afwegingskader heeft het college aan vijf initiatiefnemers voor grootschalige zonneparken meegedeeld dat de locaties geschikt lijken voor zonneparken. Wel moet er nog een vergunningsproces doorlopen worden, inclusief een omgevingsgesprek met omwonenden. Deze locaties zijn in totaal 22 hectare netto (exclusief landschappelijk inpassing). 

In de herfstmaanden laten veel bomen hun blad vallen. Dit zorgt voor blad op de wegen. Om overlast te voorkomen veegt de gemeente met regelmaat fietspaden, wegen en stoepen om ze bladvrij te maken. Ook plaatsen wij bladkorven in buurten waar veel bomen staan. U kunt daarin het bladafval uit uw tuin kwijt. Ander tuinafval en GFT hoort niet in de bladkorf. Wij zorgen ervoor dat de korf regelmatig leeg wordt gemaakt. Het blad uit de korf wordt door ons gecomposteerd en verspreid binnen onze gemeente. U kunt het blad ook gratis aanbieden bij de milieustraat. Wist u dat blad ook een hele goede compost is voor de bodem? Daarom laten wij op enkele plekken het blad in de struiken en grotere plantvakken liggen. Dat zorgt ook nog eens voor schuilgelegenheid voor kleine dieren en het voorkomt uitdroging van de bodem. U kunt dit zelf ook doen door het blad tussen de planten in uw tuin laten liggen als compost. 

Voor ondersteuning bij uw initiatieven of als u vragen heeft over duurzame projecten, stuur dan een mail naar info@goirle.nl