Subsidies

Op deze pagina vindt u het overzicht van actuele subsidies

Schoon regenwater wordt nu vaak via de regenpijp naar de riolering afgevoerd. Dat is zonde, omdat dit regenwater (dat op uw dak of in uw tuin valt) juist kan helpen. Het klimaat verandert. Daardoor hebben we de laatste jaren vaker last van wateroverlast door hoosbuien. Het riool kan deze hoeveelheid regen niet altijd aan. En er is vaker droogte door langere warme periodes. De gemeente Goirle en waterschap de Dommel willen inwoners daarom met een afkoppelsubsidie stimuleren om schoon regenwater op te vangen en in hun tuin in de grond te laten zakken.

Voorwaarden

Er is een aantal voorwaarden om voor de regeling in aanmerking te komen. U vindt deze voorwaarden in de subsidieregel voor afkoppelen regenwater.

Aanvragen

Wilt u een maatregel toepassen om regenwater te (her)gebruiken die past binnen de voorwaarden? Vul dan het aanvraagformulier in. 

Verantwoording

Heeft u binnen 6 maanden na verstrekking van de afkoppelsubsidie de aangevraagde maatregel(en) uitgevoerd en de bewijsstukken aangeleverd waaruit blijkt dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd? Geef dan uw rekeningnummer door, zodat de subsidie uitgekeerd kan worden.

Een duurzaamheidslening is een lening waarmee woningbezitters, tegen gunstige voorwaarden, energiebesparende maatregelen in en aan de woning kunnen financieren. Hiermee kunt u energie en daarmee kosten besparen en bijdragen aan de duurzaamheidsambities van de gemeente. De gemeente verstrekt de leningen via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting.

Lenen momenteel niet mogelijk

Het geld komt uit een zogenoemd ‘revolving fund’. Dit betekent dat van het geld dat binnenkomt uit aflossingen weer nieuwe leningen verstrekt worden. Op dit moment is het budget helaas op. U kunt daarom op dit moment geen aanvraag indienen. Zodra er weer voldoende geld afgelost is, kunt u weer een duurzaamheidslening aanvragen. We houden u hiervan op de hoogte.

Heeft u een duurzaam idee? Dan horen wij graag van u. Als inwoner of organisatie in de gemeente Goirle kunt u subsidie aanvragen voor een duurzaam initiatief. Wij ondersteunen graag initiatieven die ook anderen aansporen duurzaam te handelen. Hiervoor is er in 2022 € 27.500 beschikbaar.

Voorwaarden

Een van de voorwaarden om voor de subsidie in aanmerking te komen, is dat het initiatief openbaar is. Hiermee bedoelen we dat een grotere groep inwoners in de gemeente Goirle er ook profijt van heeft. Uw idee maakt anderen bewust van duurzaamheid en is voor hen bovendien een aansporing ook duurzaam te handelen. In de ‘subsidiebeleidsregel duurzame initiatieven in Goirle’ vindt u alle voorwaarden om in aanmerking te komen voor de subsidie.

Aanvragen

Heeft u een goed duurzaam idee dat past binnen de voorwaarden? Vul dan het aanvraagformulier duurzame initiatieven in en stuur dat per e-mail naar ons toe.

Verantwoordingsformulier

Binnen 13 weken na afloop van het initiatief bent u verplicht hierover verantwoording af te leggen. Dit doet u door aan te geven hoe het heeft bijgedragen aan het stimuleren van duurzaam handelen, het verspreiden van kennis en het promoten van duurzaamheid. Ook onderbouwt u de financiën van het initiatief. U gebruikt hiervoor het verantwoordingsformulier subsidie duurzame initiatieven.

Er zijn twee categorieën incidentele subsidies:

1. Activiteitensubsidie: voor activiteiten op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, onderwijs en sport;
2. Bruisfonds: voor activiteiten op het gebied van kunst en cultuur;

Zowel Activiteitensubsidie als Bruisfonds kunt u via een aanvraagformulier aanvragen:

 • vóór 1 januari voor activiteiten in april, mei en juni
 • vóór 1 april voor activiteiten  in juli, augustus en september
 • vóór 1 juli voor activiteiten in oktober, november en december
 • vóór 1 oktober voor activiteiten in januari, februari en maart

Let op! Soms kan er voor het organiseren van een buurtactiviteit in de openbare ruimte een vergunning nodig zijn. Als u aan de voorwaarden van een klein evenement  voldoet, is er geen vergunning nodig.

Subsidiecriteria

Voor incidentele subsidies hanteert de gemeente de volgende criteria: 

 • Het gaat om incidentele activiteiten en bijbehorende kosten die niet behoren tot de reguliere activiteiten van de aanvrager.
 • Als aanjaagfunctie  wordt maximaal 2 jaar voor dezelfde activiteit verstrekt.
 • De kosten van consumpties en loon- en/of onkostenvergoeding komen niet voor subsidie in aanmerking, die zijn voor de organisatie.
 • Activiteiten die bedoeld zijn om winst te maken komen ook niet voor subsidie in aanmerking.
 • De activiteit voldoet aan de volgende voorwaarden:
  • vernieuwend en/of heeft een bijzonder karakter
  • zichtbaar en openbaartoegankelijk voor alle inwoners van de gemeente Goirle
  • uitgevoerd voor en door inwoners van de gemeente Goirle
  • bijdragen aan doelstelling(en) uit het gemeentelijk onderwijs- en welzijnsbeleid

Voor structurele subsidies hanteert de gemeente criteria zoals omschreven in haar beleidsregels voor subsidieverstrekking 2022. Structurele subsidies zijn subsidies voor doorlopende activiteiten, bij voorkeur voor een periode van 4 jaar. 

Dit zijn subsidies voor doorlopende activiteiten, bij voorkeur voor een periode van 4 jaar. Er zijn 3 categorieën:

 • Waarderingssubsidies: voor verenigingen, inwoners- en vrijwilligersorganisaties om activiteiten te stimuleren en om waardering te tonen voor deze activiteiten;
 • Exploitatiesubsidie: voor organisaties die meer kosten voor hun  activiteiten maken dan dat ze opleveren, waardoor zij hun exploitatie niet kunnen rondkrijgen;
 • Uitvoeringssubsidie:  voor de uitvoering van gemeentelijke taken, die worden uitgevoerd door professionele organisaties.

 

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks van 1 maart tot en met 30 april een aanvraag indienen voor de instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag.