Wet open overheid

Vanaf 1 mei 2022 geldt in Nederland de Wet open overheid (Woo). Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De nieuwe wet houdt in dat overheden, dus ook de gemeente, openbare informatie makkelijk vindbaar moeten maken. De gemeente maakt informatie openbaar over haar beleid en plannen op de website, social media en in de krant. Hebt u meer informatie nodig? Of vindt u dat de gemeente de informatie voor iedereen openbaar moet maken? Dan kunt u dit aanvragen. 

  • Een Woo-verzoek dient u schriftelijk of digitaal in bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 17, 5050 AA Goirle;
  • Het indienen van een Woo-verzoek is gratis. Wel kunnen we kosten in rekening brengen voor het verstrekken van kopieën van stukken (€ 0,45 per kopie).

Uw Woo-verzoek moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De informatie die u vraagt is nog niet openbaar;
  • U vermeldt zo precies mogelijk welke informatie u wilt ontvangen;
  • De informatie die u vraagt moet betrekking hebben op het beleid van de gemeente, inclusief de voorbereiding en uitvoering daarvan.
  • De gemeente beslist binnen vier weken over uw verzoek. Als de behandeling van het verzoek meer tijd in beslag neemt, dan kan deze met 2 weken worden verlengd.
  • Wijst de gemeente uw verzoek toe, dan ontvangt u de informatie. Dit kan op verschillende manieren. U kunt een kopie krijgen van de gevraagde stukken of u kunt de stukken komen inzien;
  • De gemeente wijst uw verzoek af als een van de uitzonderingen in de Woo van toepassing is. Bijvoorbeeld wanneer het verstrekken van de informatie de veiligheid van Nederland schaadt of wanneer het gaat om vertrouwelijke persoons- of bedrijfsgegevens;
  • Als andere organisaties of personen in de informatie staan vermeld, dan kunnen zij om een zienswijze worden gevraagd. Dit kan invloed hebben op de beslistermijn.
  • Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken.